BLANCHEPORTE SATY SE CTVERCOVYM VYSTRIHEM KORALOVA 36